Wedstrijdreglement 2017

1. Algemeen

1.1. De wedstrijdcommissie)* is verantwoordelijk voor de samenstelling van het wedstrijdprogramma, alsmede voor de organisatie van de clubwedstrijden.

1.2. De leiding van de verschillende wedstrijden is in handen van een commissie, hierna te noemen wedstrijdleiding.

We kennen een wedstrijdleiding voor de:

 1. Herencompetitie
 2. Damescompetitie
 3. Seniorencompetitie
 4. Maandbekerwedstrijd
 5. Clubkampioenschap
 6. Pro’s Cup
 7. Knock-out Matchplay
 8. Bert van den Dijssel-competitie
 9. Jeugdwedstrijden

De wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor het goede verloop van de wedstrijd en neemt indien noodzakelijk beslissingen over de toepassing van de Regels [eventueel in overleg met de aanwezige referee]. Onregelmatigheden en ernstige overtredingen van de reglementen worden gemeld aan de wedstrijdcommissie.

1.3. Iedere deelnemer moet zich houden aan de Regels zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de United States Golf Association. Daarnaast zijn de Plaatselijke Regels en de tijdelijke Plaatselijke Regels van de vereniging en/of Golfpark Soestduinen van kracht.

1.4. Dit wedstrijdreglement is van toepassing op alle door de wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijden. Eenieder die zich inschrijft voor, dan wel deelneemt aan deze wedstrijden wordt geacht dit reglement te kennen.

1.5. De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor wijzigingen in het wedstrijdprogramma aan te brengen.

1.6. De wedstrijdcommissie kan beslissen in geschillen en een sanctie opleggen.

De wedstrijdcommissie stelt het lid over wie zij een uitspraak heeft gedaan op de hoogte van de beslissing.

Ieder lid heeft recht op hoor en wederhoor. Dit betekent dat het betreffende lid schriftelijk en gemotiveerd tegen een sanctie in beroep kan gaan bij het bestuur.

Het bestuur dient het beroep binnen een week na ontvangst van het beroep in behandeling te nemen. Zolang het bestuur geen uitspraak heeft gedaan, kan het betreffende lid aan iedere wedstrijd deelnemen.

)* samenstelling wedstrijdcommissie in bijlage 1

2. Inschrijving

2.1. Wie zich inschrijft voor een bepaalde wedstrijd, verplicht zich tot deelname.

2.2. Iedere deelnemer dient op de hoogte te zijn van zijn (EGA) clubhandicap en de daarbij behorende playing-handicap. De meest actuele persoonlijke handicap is te vinden in het door de vereniging gebruikte computerprogramma voor registratie van handicaps.

Nieuwe spelers zonder EGA-handicap spelen mee met handicap 54.0 en een playing handicap zoals op de gepubliceerde handicaplijst [o.a. op de website en in het clubhuis].

2.3. Inschrijven gebeurt via het door de vereniging gebruikte computerprogramma dat te bereiken is via de website van de vereniging. Daarin staat ook vermeld wat het maximale aantal deelnemers is [eventueel met het aantal reserveplaatsen] en tot wanneer men kan inschrijven.

2.4. De startlijst voor de Clubkampioenschappen is zo spoedig mogelijk na sluiting van de inschrijving, maar minstens één dag voor de wedstrijddatum, te raadplegen op de website. Deelnemers moeten zich op de hoogte stellen van hun starttijd.

2.5. Ná de sluitingsdatum kunnen afmeldingen alleen geschieden bij de wedstrijdleiding van de betreffende wedstrijd en uitsluitend om zeer dringende redenen.

2.6 Voor alle wedstrijden geldt een minimum aantal van 12 deelnemers. Voor jeugdwedstrijden kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

 No-show

Onder no-show wordt verstaan het zonder geldig bericht van afmelding niet verschijnen aan de

start. De wedstrijdleider maakt melding van de no-show bij de wedstrijdcommissie;

De sanctie wordt door de wedstrijdcommissie opgelegd.

Afslagplaats

De wedstrijden worden gespeeld van de rode tees voor de eerste negen holes en de gele tees voor de tweede negen holes.

Langzaam spel

De Commissie behoudt zich het recht voor, bij een speler/partij die oponthoud veroorzaakt tijdens

een wedstrijd regelend op te treden (zie regel 6-7).

Onder oponthoud wordt verstaan een afstandsverlies van meer dan één hole tussen twee op elkaar volgende partijen.

Bij constatering van de eerste maal overschrijding wordt een waarschuwing gegeven. Bij de tweede overtreding volgt bij matchplay het verlies van de hole en bij strokeplay één strafslag. Bij de volgende overtreding volgt bij matchplay het verlies van de hole en bij strokeplay twee strafslagen. Bij een derde overtreding volgt diskwalificatie

Wanneer men bij Stableford geen punten meer kan behalen, moet men de bal opnemen om de

doorstroming in de baan te bevorderen.

6. Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt plaats binnen een uur na binnenkomst van de laatste deelnemer. Een prijswinnaar, die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking, verliest het recht op zijn/haar prijs, tenzij hij/zij zich bij de wedstrijdleiding met goede redenen heeft afgemeld.

7. Handicarts en caddies

Een deelnemer aan een wedstrijd mag alleen een Handicart gebruiken als hij/zij toestemming heeft van de wedstrijdleiding. Tenzij de wedstrijdcommissie anders bepaalt mogen spelers geen gebruik maken van een caddie.

8. Mobiele communicatiemiddelen en afstandmeters

8.1. Het is verboden tijdens wedstrijden in de baan mobiele communicatiemiddelen te gebruiken. Deze mobiele communicatiemiddelen dienen in de baan “uit” te staan. In uitzonderlijke of noodsituaties kan een speler hiervan afwijken door bijvoorbeeld de wedstrijdleiding of het clubhuis te bellen.

8.2 Een speler mag afstanden bepalen met een afstandmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, windrichting  advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3.

Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde is verkregen.

Straf voor overtreding:

Bij de eerste overtreding: Matchplay – Verlies van de hole;  Strokeplay – Twee slagen

Bij volgende overtreding -Diskwalificatie

9.  Hoffelijkheid

De deelnemer dient zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de Commissie

onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan

worden ervaren, en zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in deel I van de Golfregels.

Bij constatering van de eerste maal overschrijding wordt een waarschuwing gegeven.

Bij de tweede overtreding volgt bij matchplay het verlies van de hole en bij strokeplay één strafslag.

Bij de volgende overtreding volgt bij matchplay het verlies van de hole en bij strokeplay twee strafslagen. Bij een derde overtreding volgt diskwalificatie.

10. Interpretatie wedstrijdreglement

Bij geschillen over de interpretatie van het wedstrijdreglement bepaalt de wedstrijdleiding

 Appendix I Herencompetitie

1. Deelname/inschrijving

De herencompetitie loopt van eind maart t/m september. Voor de juiste data raadpleegt men de jaarkalender.

De competitie staat open voor mannelijke leden van 18 jaar of ouder in bezit van handicap 54 of lager. Leden met baanpermissie mogen meespelen buiten mededinging. Inschrijven kan via de site van de golfvereniging, of bij aankomst in het clubhuis via de daar aanwezige computer.

2. Starttijden

De competitie wordt gespeeld op de maandagmiddag en -avond. Er kan gestart worden vanaf 15.30 uur. De laatste starttijd is bepaald op 18.30 uur.

De indeling van de groepen ligt niet vast: de volgorde bij binnenkomst bepaalt met wie men speelt. In principe bestaat een groep uit 3 spelers.

Als 2 spelers moeten wachten op een 3e speler en de flight voor hen slaat af op hole 3, kunnen zij de wedstrijd aanvangen met 2 spelers.

Deelnemers die na 18.30 uur starten, spelen mee buiten mededinging. Wanneer het ’s avonds eerder donker wordt, kan de wedstrijdleiding besluiten om de laatste starttijd te vervroegen. Dit zal altijd op de voorafgaande maandag bekend gemaakt worden.

3. Spelvorm

Stableford individueel.

4. Invoegen na 9 holes

Partijen, die van de negende green komen, voegen bij toerbeurt in tussen de wachtende partijen op de eerste tee.

5. Dagwinnaars

Elke competitieavond wordt een winnaar uitgeroepen op basis van het hoogste aantal Stableford-punten.

Tevens wordt elke competitieavond als winnaar bekend gemaakt degene die het minst aantal slagen nodig heeft gehad voor de vastgestelde ronde.

Bij gelijk eindigen wordt de winnaar bepaald op basis van het beste resultaat over de laatste negen, respectievelijk zes, drie of laatste hole(s) van de baan; is hierna nog een gelijke stand, dan is diegene met de laagste handicap winnaar.

Er wordt gemeld wie de meeste birdies (en eventueel een hole in one) heeft geslagen.

Daarnaast wordt een prijs uitgereikt aan degene die op een, door de wedstrijdleiding bepaalde, hole de bal in de eerste slag vanaf de tee op de green en het dichtst bij de hole heeft geslagen. [Nearest]

6. Seizoenwinnaars

Gedurende de competitie wordt een klassement bijgehouden, waarin alle afzonderlijke scores (Stableford-punten, het aantal slagen en het aantal birdies) van elke speler zijn opgenomen.

Aan het einde van de competitie worden seizoen winnaars als volgt vastgesteld:

Een Stableford-winnaar (de speler met gemiddeld het hoogste aantal Stableford-punten over zijn beste 12 competitiewedstrijden met de meeste Stableford-punten).

Een Strokeplay-winnaar (de speler met gemiddeld het minste aantal slagen over zijn beste 12 competitiewedstrijden met het minste aantal slagen).

Een Birdie-winnaar (de speler met gemiddeld het hoogste aantal geslagen birdies over zijn beste 12 competitiewedstrijden met de meeste birdies).

7. Compensatie

Spelers met minder dan 12 competitiewedstrijden worden niet opgenomen in het eindklassement.

 

 

Appendix II Damescompetitie

1. Deelname/inschrijving

De damescompetitie loopt van eind maart t/m september. Voor de juiste data raadpleegt men de jaarkalender.

De competitie staat open voor vrouwelijke leden van 18 jaar of ouder in bezit van handicap 54 of lager. Leden met baanpermissie mogen meespelen buiten mededinging. Inschrijven kan via de site van de golfvereniging, of bij aankomst in het clubhuis via de daar aanwezige computer.

2. Starttijden

De competitie wordt gespeeld op de dinsdagmiddag en -avond. Er kan gestart worden vanaf 16.00 uur. De laatste starttijd is bepaald op 18.30 uur. De indeling van de groepen ligt niet vast: de volgorde bij binnenkomst bepaalt met wie men speelt. In principe bestaat een groep uit 3 spelers.

Als 2 spelers moeten wachten op een 3e speler en de flight voor hen slaat af op hole 3, kunnen zij de wedstrijd aanvangen met 2 spelers.

Deelnemers die na 18.30 uur starten, spelen mee buiten mededinging. Wanneer het ’s avonds eerder donker wordt, kan de wedstrijdleiding besluiten om de laatste starttijd te vervroegen. Dit zal altijd op de voorafgaande dinsdag bekend gemaakt worden.

3. Spelvorm

Stableford individueel.

4. Invoegen na 9 holes

Partijen die van de negende green komen, voegen bij toerbeurt in tussen de wachtende partijen op de eerste tee.

5. Dagwinnaars

Elke competitieavond wordt een winnaar uitgeroepen op basis van het hoogste aantal Stableford-punten.

Tevens wordt elke competitieavond als winnaar bekend gemaakt degene die het minst aantal slagen nodig heeft gehad voor de vastgestelde ronde.

Bij gelijk eindigen wordt de winnaar bepaald op basis van het beste resultaat over de laatste negen, respectievelijk zes, drie of laatste hole(s) van de baan; is hierna nog een gelijke stand, dan is diegene met de laagste handicap winnaar.

Er wordt gemeld wie de meeste birdies (en eventueel een hole in one) heeft geslagen.

Daarnaast wordt een prijs uitgereikt aan degene die op een, door de wedstrijdleiding bepaalde, hole de bal in de eerste slag vanaf de tee op de green en het dichtst bij de hole heeft geslagen. [Nearest]

 

6. Seizoenwinnaars

Gedurende de competitie wordt een klassement bijgehouden, waarin alle afzonderlijke scores (Stableford-punten, het  aantal slagen en het aantal birdies) van elke speler zijn opgenomen.

Aan het einde van de competitie worden seizoen winnaars als volgt vastgesteld:

Een Stableford-winnaar (de speler met gemiddeld het hoogste aantal Stableford-punten over haar beste 12 competitiewedstrijden met de meeste Stableford-punten).

Een Strokeplay-winnaar (de speler met gemiddeld het minste aantal slagen over haar beste12 competitiewedstrijden met het minste aantal slagen).

Een Birdie-winnaar (de speler met gemiddeld het hoogste aantal geslagen birdies over haar beste 12 competitiewedstrijden met de meeste birdies).

7. Compensatie

Spelers met minder dan 12 competitiewedstrijden worden niet opgenomen in het eindklassement.

 

Appendix III Seniorencompetitie

1. Deelname/inschrijving

De seniorencompetitie loopt van eind maart t/m september. Voor de juiste data raadpleegt men de jaarkalender.

De competitie staat open voor dames- en herenleden van 50 jaar en ouder in bezit van handicap 54 of lager. Leden met baanpermissie mogen meespelen buiten mededinging.

Inschrijven moet per wedstrijd via de site van de golfvereniging.

Dit uiterlijk om 10.00 uur op de wedstrijddonderdag.

2. Starttijden

De competitie wordt gespeeld op de donderdagmiddag. Deelnemers aan een wedstrijd dienen zich uiterlijk 15 minuten vóór de aanvang van de wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding.

De wedstrijd start om 13.00 uur [shotgun].

De indeling van de groepen wordt bepaald door de wedstrijdleiding

3. Spelvorm

Stableford individueel.

4. Dagwinnaars

Elke competitieronde wordt zowel voor de dames als voor de heren, een winnaar uitgeroepen op basis van het hoogste aantal Stableford-punten.

Tevens wordt elke competitieronde zowel voor dames als voor heren als winnaar bekend gemaakt degene die het minst aantal slagen nodig heeft gehad voor de vastgestelde ronde.

Bij gelijk eindigen wordt de winnaar bepaald op basis van het beste resultaat over de laatste negen, respectievelijk zes, drie of laatste hole(s) van de baan; is hierna nog een gelijke stand, dan is diegene met de laagste handicap winnaar.

Er wordt gemeld wie de meeste birdies (en eventueel een hole in one) heeft geslagen.

Daarnaast wordt een prijs uitgereikt aan degene die op een, door de wedstrijdleiding bepaalde, hole de bal in de eerste slag vanaf de tee op de green en het dichtst bij de hole heeft geslagen. [Nearest]

 

5. Seizoenwinnaars

Gedurende de competitie wordt een klassement bijgehouden, waarin alle afzonderlijke scores (Stableford-punten en het  aantal slagen) van elke speler wordt bijgehouden.

Aan het einde van de competitie worden seizoen winnaars als volgt vastgesteld:

Een Stableford-winnaar (de speler met gemiddeld het hoogste aantal Stableford-punten over zijn/ haar beste 12 competitiewedstrijden met de meeste Stableford-punten).

Een Strokeplay-winnaar (de speler met gemiddeld het minste aantal slagen over zijn/haar beste12 competitiewedstrijden met het minste aantal slagen).

Een Birdie-winnaar (de speler met gemiddeld het hoogste aantal geslagen birdies over zijn/haar beste 12 competitiewedstrijden met de meeste birdies).

6. Compensatie

Spelers met minder dan 12 competitiewedstrijden worden niet opgenomen in het eindklassement.

 

Appendix IV Maandbekerwedstrijd

1. Deelname/inschrijving

De maandbekerwedstrijden worden gespeeld in de maanden april tot en met oktober, afwisselend op een zaterdag- en een zondagmiddag. Voor de juiste data raadpleegt men de jaarkalender.

De competitie staat open voor alle leden van 12 jaar of ouder in bezit van handicap 54 of lager.

Nieuwe spelers zonder EGA-handicap spelen mee met handicap 54.0 en een playing handicap zoals op de gepubliceerde handicaplijst [o.a. op de website en in het clubhuis].

Inschrijven geschiedt volgens artikel 2 van het Algemeen Wedstrijdreglement.

Deelnemers aan een wedstrijd dienen zich uiterlijk 30 minuten vóór de aanvang van de wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding.

2. Spelvorm

Max7Tee2Hole Strokeplay met shotgun-start.

Spelers worden geacht te spelen conform de R&A rules, met dien verstande dat na maximaal 7 slagen (dit is inclusief strafslagen) de bal wordt opgenomen, en een score van 7 slagen op de scorekaart wordt genoteerd.

Om speltempo te behouden is het een speler toegestaan de bal eerder op te rapen. De speler en zijn/haar marker schrijven vervolgens dan wel 7  slagen op de kaart. Overtreding van deze regel, 2 strafslagen per overtreden hole.

3. Dagwinnaars

Elke wedstrijd wordt als winnaar uitgeroepen de dame en de heer die het minste aantal slagen nodig heeft gehad voor de vastgestelde ronde zonder handicapverrekening.

 

Tevens wordt als winnaar uitgeroepen de dame en de heer die het minste aantal slagen nodig heeft gehad voor de vastgestelde ronde met handicapverrekening [netto score]

Bij gelijk eindigen wordt de winnaar bepaald op basis van het beste resultaat over de laatste negen (10 – 18), respectievelijk zes (13 – 18), drie (16 -18) of laatste hole(s) van de baan. Is hierna nog een gelijke stand, dan volgt een play-off startend op hole 18 (3x op hole 18, daarna naar 1 etc.).

Er wordt gemeld welke dame en welke heer de meeste birdies heeft geslagen. Bij een gelijk aantal birdies wordt, per gender, een putting play-off gespeeld om de winnaar te bepalen.

Daarnaast wordt een prijs uitgereikt aan degene die op een, door de wedstrijdleiding bepaalde, hole de bal in de eerste slag vanaf de tee op de green en het dichtst bij de hole heeft geslagen. [Nearest]

Zowel bij de dames als bij de heren heeft de winnaar in de categorie strokeplay zonder handicapverrekening heeft recht op de exclusieve parkeerplaats bij het maandbekerbord vanaf de dag van de maandbekerwedstrijd tot de volgende maandbekerwedstrijd. De winnaar van de laatste maandbeker in het seizoen (oktober) heeft recht op de gereserveerde parkeerplaats tot de eerste maandbekerwedstrijd van het volgende seizoen.

  

Appendix V Clubkampioenschap

 1. Deelname/inschrijving

Jaarlijks wordt het clubkampioenschap  voor dames en heren  gehouden. Wedstrijd wordt gespeeld eind augustus of begin september.

Het kampioenschap staat open voor alle leden in bezit van handicap 54 of lager die minstens aan vijf officiële clubwedstrijden hebben deelgenomen. Men dient zich in te schrijven via de website.

Er wordt gespeeld in twee categorieën: Strokeplay en Stableford.

Een speler maakt de keus aan welk kampioenschap hij/zij wil deelnemen.

Het clubkampioenschap strokeplay vindt plaats in een weekend waarbij:

Zowel op zaterdag en als op zondag wordt tweemaal 18 holes gespeeld door 24 spelers.

 1. 12 geplaatste spelers [4 dames en 8 heren]:
 2. Zowel bij de dames als bij de heren worden de clubkampioenen van de voorgaande jaren die nog steeds lid zijn van de vereniging geplaatst.
 3. Aanvullend tot 4 dames het aantal dames dat in de gecombineerde score van de dames- en senioren-dames-rangschikking [twee weken voor het clubkampioenschap] de laagste score op strokes hebben en geen voormalig clubkampioen zijn.
 4. Aanvullend tot 8 heren het aantal heren dat in gecombineerde score van de heren- en senioren-heren-rangschikking [twee weken voor het clubkampioenschap] de laagste score op strokes hebben en geen voormalig clubkampioen zijn.
 5. 12 aanvullende spelers [4 dames en 8 heren]:
 6. 12 deelnemers die zich via de voorronde op de zondagmiddag vóór het clubkampioenschap plaatsen via een voorronde-toernooi dat wordt gespeeld over 18 holes. Degenen met de laagste score in voorronde [strokeplay zonder handicapverrekening] plaatsen zich voor het finale weekend.

Het clubkampioenschap stableford vindt plaats in een weekend waarbij:

Zowel op zaterdag en als op zondag wordt tweemaal 18 holes gespeeld door 24 spelers.

 1. 12 geplaatste spelers [4 dames en 8 heren]:
 2. Zowel bij de dames als bij de heren worden de clubkampioenen van de voorgaande jaren die nog steeds lid zijn van de vereniging geplaatst.
 3. Aanvullend tot 4 dames het aantal dames dat in de gecombineerde score van de dames- en senioren-dames-rangschikking [twee weken voor het clubkampioenschap] de hoogste score op stableford hebben en geen voormalig clubkampioen zijn.
 4. Aanvullend tot 8 heren het aantal heren dat in de gecombineerde score van de heren- en senioren-heren-rangschikking [twee weken voor het clubkampioenschap] de hoogste score op stableford hebben en geen voormalig clubkampioen zijn.
 5. 12 aanvullende spelers [6 dames en 6 heren]:

C.12 deelnemers die zich via de voorronde op de zondagmiddag vóór het clubkampioenschap plaatsen via een voorronde-toernooi dat wordt gespeeld over 18 holes. Degenen met de hoogste score in voorronde [stableford] plaatsen zich voor het finale weekend.

 1. Deze verdeling betekent voor de stableford-wedstrijd dat er gemengde flights zullen zijn

Een speler start het kampioenschap met de playing handicap zoals geregistreerd op de zaterdagochtend. Na iedere ronde wordt de playing handicap aangepast.

Alle leden van de vereniging kunnen zich voor de voorronde inschrijven.

Als het aantal aanmeldingen voor de voorrondes de 36 overschrijdt worden er zowel voorrondes op de ochtend als de middag gehouden.

Als de aanmelding daar aanleiding  toe geeft, kan de verhouding dames-heren zowel binnen de spelsoort [strokeplay of stableford] als tussen de spelsoorten door de wedstrijdleiding worden aangepast.

 

 1. Startlijst en -tijden

De startlijst voor de zaterdagrondes  wordt zo spoedig mogelijk na sluiting van de inschrijfdatum, maar uiterlijk één dag voor de wedstrijd, bekend gemaakt via email en de website. Deelnemers moeten zich op de hoogte stellen van hun starttijd.

De startvolgorde voor de rondes op zaterdag wordt at random bepaald door de wedstrijdleiding.

De startvolgorde voor de beide rondes op zondag wordt bepaald door de rangschikking aan het eind van de beide rondes op zaterdag. Het startschema wordt bekend gemaakt via email en website.

Spelers moeten zich minimaal 30 minuten voor hun starttijd melden bij de wedstrijdleiding.

Spelers moeten zich minimaal 10 minuten voor hun starttijd melden bij de starter op hole 1.

De wedstrijdleiding draagt er zorg voor dat er gespeeld wordt volgens de startlijst.

 1. Spelvorm

Er wordt gespeeld in twee categorieën: Strokeplay en Stableford.

Een speler maakt de keus aan welk kampioenschap hij/zij wil deelnemen.

Spelers van de strokeplay-wedstrijd worden geacht alle holes uit te spelen conform regel 3.2 van de R&A rules.

Spelers van de stableford-wedstrijd moeten de bal na uiterlijk 7 slagen opnemen.

 1. Winnaars

Er wordt gestreden om de plekken 1 – 2 – 3.

Winnaar (dames en heren) van het clubkampioenschap strokeplay is diegene die over 72 holes (2x 18 holes zaterdag, en 2x 18 holes zondag) het minste aantal slagen heeft.

Bij gelijke (totaal)stand over 72 holes bij één van de plaatsen 1 – 2 – 3 zal een play-off worden gehouden over de holes 10, 17, 18.

Winnaar (dames en heren) van het clubkampioenschap stableford is diegene die over 72 holes (2x 18 holes zaterdag, en 2x 18 holes zondag) het meeste Stableford-punten heeft.

Bij gelijke (totaal)stand over 72 holes bij één van de plaatsen 1 – 2 – 3 zal een play-off worden gehouden over de holes 10, 17, 18.

 

 

 

Appendix VI Pro’s Cup

1. Deelname/inschrijving

Geplaatst worden negen dames die in de gecombineerde score van de dames- en senioren-dames-rangschikking [een week voor de Pro’s Cup] de laagste score uit hun zes beste wedstrijden op strokes hebben. Indien een speler deelneemt aan beide competities telt de score van de damescompetitie.

Geplaatst worden negen heren die in de gecombineerde score van de heren- en senioren-heren-rangschikking [een week voor de Pro’s Cup] de laagste score uit hun zes beste wedstrijden op strokes hebben. Indien een speler deelneemt aan beide competities telt de score van de herencompetitie.

 1. Zij dienen, na de start van het seizoen, minimaal zes maal te hebben deelgenomen aan een officiële competitiewedstrijd voorafgaand aan de Pro’s Cup.

Bij verhindering van de geselecteerde deelnemers wordt tot het aantal van negen spelers per

dames-,  herenteam aangevuld uit de direct daarop volgende lager geplaatsten uit de drie genoemde competities.

De teams worden aangevuld met drie wildcards bij zowel de dames als de heren, uit te reiken door de captains.

Ieder team beschikt over een teamcaptain aan te stellen door het team.

2. Spelvorm

Matchplaywedstrijd over 36 holes.

In de ochtend wordt Fourball gespeeld en in de middag individueel Matchplay; beide spelvormen met handicapverrekening.

Aan de Pro’s Cup nemen twee teams deel: één damesteam en één herenteam, elk bestaand uit 12 spelers.

Foursome Matchplay:

Er worden 6 groepen samengesteld van 4 spelers, bestaande uit 2 spelers van het damesteam en 2 spelers van het herenteam. De teamcaptains stellen vast welke spelers met elkaar spelen en in welke groep.

In foursome spelen de twee spelers (A en B) als partners tegen twee andere spelers (C en D). Zij spelen met één bal en spelen om beurten (Golfregel 29-1). De spelers mogen zelf bepalen wie van beiden afslaat op alle oneven holes en wie op de even holes.

Het paar met de hoogst gezamenlijke handicap (stel: A en B) krijgt van het andere paar een aantal handicapslagen dat gelijk is aan: (Playing Handicap A + Playing Handicap B : 2) minus (Playing Handicap C + Playing Handicap D : 2). Breuken afronden (0.5 wordt 1)

Matchplay individueel:

Er worden 12 groepen van 2 spelers geformeerd. Teamcaptains delen de groepen in.

Handicapverrekening. Het aantal te ontvangen handicapslagen is gelijk aan het volledige verschil tussen de Playing Handicaps van de 2 spelers.

Deze slagen worden toegerekend vanaf Stroke Index 1.

3. Uitslag

Indien beide teams eindigen met een gelijk aantal punten vaardigt ieder team één speler af (aan te wijzen door de teamcaptain) die op basis van een ‘sudden death play off’ bepaalt welk team de cup wint.

 

Appendix VII Knock-out matchplay

 1. Deelname/inschrijving

De competitie staat open voor alle leden van 12 jaar of ouder in bezit van handicap 54 of lager.

Inschrijven geschiedt volgens artikel 2.1 tot met 2.3 van het Algemeen Wedstrijdreglement.

 1. Spelvorm

Matchplay over 18 holes met volledige handicap-verrekening.

In geval van een gelijke stand na 18 holes wordt er vanaf de kwartfinales een “sudden death” met handicap-verrekening gespeeld tot een winnaar bekend is.

De finale wordt gespeeld over 36 holes met volledige handicap-verrekening.

In geval van een gelijke stand na 36 holes wordt er een “sudden death” met handicap-verrekening gespeeld tot een winnaar bekend is.

Het aantal te ontvangen handicapslagen is gelijk aan het volledige verschil tussen de Playing Handicaps van de 2 spelers. Deze slagen worden toegerekend vanaf Stroke Index 1.

Voor het begin van de competitie wordt aan alle deelnemers aan de hand van een rekenvoorbeeld aangegeven hoe met deze verrekening om te gaan.

 1. Indeling en verloop

In de voorrondes zijn er 8 poules van vier spelers. Zij spelen binnen die poule één keer tegen iedere poulegenoot.

Bij winst krijgt een speler 3 punten, bij gelijkspel krijgen beide spelers 1 punt.

Een week na afloop van de inschrijvingsdatum maakt de clubprofessional een indeling door middel van loting.

De spelers zijn verplicht hun afspraak mee te delen aan Golfpark Soestduinen, daarmee worden problemen m.b.t. onderhoud etc. voorkomen.

De poulefase moet zijn afgerond voor 15 augustus.

De spelers zijn verantwoordelijk voor het maken van onderlinge afspraken zodat de poulewedstrijden voor de uiterste datum gespeeld kunnen worden.

Indien een speler niet op tijd de drie wedstrijden heeft gespeeld wordt deze speler gediskwalificeerd. Indien, door onverwachte omstandigheden, een speler niet aan de afspraken kan voldoen dient de speler z.s.m. contact op te nemen met de clubprofessional.

Deze beslist, in overleg met de H&R-commissie, of uitstel kan worden toegekend.

De winnaars van iedere poule gaan door naar de kwartfinale.

Bij gelijke stand na drie wedstrijden telt het resultaat van de onderlinge wedstrijd. Was dat een gelijkspel dan worden er 9 holes gespeeld, met handicap-verrekening. Bij gelijke stand wordt er “sudden death” doorgespeeld tot er een winnaar is.

Indien er meer dan twee spelers gelijk eindigen in een poule en de onderlinge resultaten zijn ook gelijk wordt in een korte onderlinge competitie de volgorde bepaald. Elke speler speelt een 9 hole matchplay wedstrijd met handicapverrekening tegen de andere gelijk geëindigden. De indeling wordt door loting bepaald. In geval van een gelijke stand na 9 holes wordt er een “sudden death” met handicap-verrekening gespeeld tot een winnaar bekend is.

Schema: A. winnaar poule 1 tegen winnaar poule 8, B. idem poule 4 tegen poule 5, C. idem poule 2 tegen poule 7 en D. idem poule 3 tegen poule 6.

De kwartfinales moeten worden gespeeld voor 15 september.

De  beide spelers van een kwartfinale zijn verantwoordelijk voor het maken van een afspraak zodat de match voor de uiterste datum kan worden gespeeld. Indien een ingedeelde match niet voor de uiterste datum is gespeeld worden beide spelers gediskwalificeerd.

Als, door onverwachte omstandigheden, een afspraak voor een match niet binnen de gestelde tijd kan worden gemaakt dienen beide spelers contact op te nemen met de clubprofessional.

Deze beslist, in overleg met de H&R-commissie, of uitstel kan worden toegekend.

De halve finales moeten worden gespeeld voor 30 september.

Datum wordt per jaar aangegeven in de wedstrijdkalender

De winnaars van de kwartfinale gaan door naar de halve finale.

Schema: winnaar A tegen winnaar D en winnaar B tegen winnaar C

De finale en de strijd om plaats 3 en vier vindt plaats in oktober.

Datum wordt per jaar aangegeven in de wedstrijdkalender

Na afloop van iedere match wordt de uitslag doorgegeven aan de clubprofessional en op de website gepubliceerd.

Appendix VIII Bert van den Dijssel-competitie

 1. Deelname/inschrijving

Deze competitie loopt van 12 oktober t/m eind maart . De juiste data staan op de jaarkalender.

De competitie staat open voor mannelijke leden van 18 jaar of ouder in bezit van handicap 54 of lager, en mannelijke niet leden.

Leden kunnen zich inschrijven voor de hele wintercompetitie [€ 15] of per wedstrijd [€2].

Niet leden betalen greenfee plus €2.

Leden met baanpermissie mogen meespelen buiten mededinging.

Inschrijven moet per wedstrijd via de site van de golfvereniging.

Dit uiterlijk om 10.00 uur op de wedstrijdmaandag.

 1. Starttijden

De competitie wordt gespeeld op de maandagmiddag. Deelnemers aan een wedstrijd dienen zich uiterlijk 15 minuten vóór de aanvang van de wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding.

Er wordt om 13.00 uur gestart [shotgun].

De indeling van de groepen wordt bepaald door de wedstrijdleiding

 1. Spelvorm

Stableford individueel. De wedstrijden zijn niet Qualifying.

Seizoen-spelers spelen de hele competitie van hun EGA-handicap op de eerste wedstrijd van de competitie.

“Losse spelers” spelen de rest van de competitie van hun EGA-handicap bij eerste aanmelding.

 1. Dagwinnaars

Elke competitiemiddag wordt een winnaar uitgeroepen op basis van het hoogste aantal Stableford-punten. Ook voor de tweede en derde plaats is een prijs.

Bij gelijk eindigen wordt de winnaar bepaald op basis van het beste Stableford-resultaat over de laatste negen, respectievelijk zes, drie of laatste hole(s) van de baan; is hierna nog een gelijke stand, dan is diegene met de laagste handicap winnaar.

Daarnaast wordt een prijs uitgereikt aan degene die op een, door de wedstrijdleiding bepaalde, hole de bal in de eerste slag vanaf de tee op de green en het dichtst bij de hole heeft geslagen. [Nearest]

Speler hebben twee kansen. Aan het begin van de middag wordt bekend gemaakt op welke holes deze “neary” kan worden gemaakt. [bijvoorbeeld hole 9 en 18]

Er wordt ook een prijs beschikbaar gesteld voor wie de meeste birdies heeft geslagen. Bij gelijk eindigen wint degene met het laagste aantal Stableford-punten.

 1. Seizoenwinnaars

Gedurende de competitie wordt een klassement bijgehouden, waarin alle afzonderlijke scores (Stableford-punten en het aantal birdies) van elke speler zijn opgenomen.

Aan het einde van de competitie worden seizoenwinnaars als volgt vastgesteld:

Een Stableford-winnaar (de speler met gemiddeld het hoogste aantal Stableford-punten over zijn beste 12 competitiewedstrijden met de meeste Stableford-punten).

Een Birdie-winnaar (de speler met gemiddeld het hoogste aantal geslagen birdies over zijn beste 12 competitiewedstrijden met de meeste birdies).

 1. Compensatie

Spelers met minder dan 12 competitiewedstrijden worden niet opgenomen in het eindklassement.

 

Bijlage 1: Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie bestaat uit 8 leden en komt in ieder geval bijeen als er door de wedstrijdleiding van een wedstrijd een zaak wordt voorgelegd waarover de wedstrijdcommissie een uitspraak moet doen volgens artikel 1.6 en 7 van het algemene wedstrijdreglement.

Samenstelling:

* Voorzitter (tevens verantwoordelijk voor de organisatie van de clubkampioenschappen)

* Eén lid namens respectievelijk

– de evenementencommissie

– de herencompetitie

– de damescompetitie

– de seniorencompetitie

– Bert van den Dijssel-competitie

– de maandbekercompetitie

– de jeugdcommissie

* Voorzitter van de H&R-commissie

Vastgesteld december 2016

H&R-commissie

Scroll to top